download list of asteroids in this group in Zet act format.
nr  ↓                                   name  ↓
84                                   Klio
81                                   Terpsichore
62                                   Erato
33                                   Polyhymnia
30                                   Urania
27                                   Euterpe
23                                   Thalia
22                                   Kalliope
18                                   Melpomene


download list of asteroids in this group in Zet act format.