download list of asteroids in this group in Zet act format.
nr  ↓                                   name  ↓
18                                   Melpomene
22                                   Kalliope
23                                   Thalia
27                                   Euterpe
30                                   Urania
33                                   Polyhymnia
62                                   Erato
81                                   Terpsichore
84                                   Klio


download list of asteroids in this group in Zet act format.