download list of asteroids in this group in Zet act format.
nr  ↓                                   name  ↓
117240                                   Zhytomyr
152217                                   Akosipov
155116                                   Verkhivnya
159011                                   Radomyshl
159181                                   Berdychiv
161962                                   Galchyn
175636                                   Zvyagel
177982                                   Popilnia
190026                                   Iskorosten
199986                                   Chervone
202778                                   Dmytria
207585                                   Lubar
207899                                   Grinmalia
212465                                   Goroshky
214487                                   Baranivka
216451                                   Irsha
217420                                   Olevsk
220418                                   Golovyno
221073                                   Ovruch
227326                                   Narodychi
241192                                   Pulyny
241538                                   Chudniv
246132                                   Lugyny
246164                                   Zdvyzhensk
251001                                   Sluch
251018                                   Liubirena
261291                                   Fucecchio
269245                                   Catastini
269251                                   Kolomna
274334                                   Kyivplaniy
278386                                   Sofivanna
300932                                   Kyslyuk
318794                                   Uglia
325368                                   Ihorhuk


download list of asteroids in this group in Zet act format.